ข้อสอบเกี่ยวกับพยัญชนะ ชุดที่ 1

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่  1. พยัญชนะไทยมีจำนวนเท่าใด (กี่รูป กี่เสียง)
ก.  44 รูป 44 เสียง
ข.  44 รูป 20 เสียง
ค.  35 รูป 20 เสียง
ง.  40 รูป 40 เสียง

ข้อที่  2. อักษรคู่มีกี่ตัว
ก.  9 ตัว
ข.  10 ตัว
ค.  11 ตัว
ง.  14 ตัว

ข้อที่  3. ข้อใดมีอักษรกลางปนอยู่ด้วย
ก.  ช  ณ  ญ
ข.  ล  ว  ย
ค.  ร  ส  พ
ง.  ผ  น  อ

ข้อที่  4. อักษรต่ำคำตายสระเสียงสั้น พื้นเสียงเป็นเสียงอะไร
ก.  เอก
ข.  โท
ค.  ตรี
ง.  จัตวา

ข้อที่  5. อักษรชนิดใด ผันด้วยรูปวรรณยุกต์ตรีไม่ได้
ก.  อักษรสูงเท่านั้น
ข.  อักษรต่ำเท่านั้น
ค.  อักษรกลาง
ง. อักษรสูงและอักษรต่ำ

เฉลย

ข้อที่  1. พยัญชนะไทยมีจำนวนเท่าใด (กี่รูป กี่เสียง)
ก.  44 รูป 44 เสียง
ข.  44 รูป 20 เสียง
ค.  35 รูป 20 เสียง
ง.  40 รูป 40 เสียง

วิเคราะห์

ในบทความ “เสียงพยัญชนะไทย” ผมเพิ่งบอกไปว่า พยัญชนะไทยมี 44 รูป 21 เสียง แต่ในตัวเลือกของคำตอบไม่มี

มีแต่ข้อ “ข.  44 รูป 20 เสียง”  แล้วตกลงอะไรมันถูกกันแน่

ถ้าตัวเลือกมาแบบนี้ ก็เลือกข้อ ข. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง คำอธิบายมีดังนี้

ข้อสอบภาษาไทยที่สอบเข้ารับราชการทั้งหลายนั้น  เขายึดตำราของพระยาอุปกิตศิลปสารเป็นหลัก ตามตำรานี้ เสียง “อ” ท่านไม่นับเป็นเสียงพยัญชนะ ท่านว่าเป็นตัวทุ่นให้สระเกาะ

ส่วนตามหลักการของทางภาษาศาสตร์ เรานับว่า “เสียง “อ” เป็นเสียงพยัญชนะด้วย

ข้อที่  2. อักษรคู่มีกี่ตัว
ก.  9 ตัว
ข.  10 ตัว
ค.  11 ตัว
ง.  14 ตัว

วิเคราะห์


เราต้องเอาตารางของเราขึ้นมาดู ตามตารางนั้น สีเหลืองคือ อักษรกลาง  สีปูนแห้งคือ อักษรสูง สีฟ้าคือ อักษรต่ำที่เป็นอักษรคู่ ส่วนแถวสุดท้ายสีออกม่วงเป็นอักษรต่ำที่เป็นอักษรเดี่ยว

ตกลงมี 14 ตัว  ดังนั้น ข้อ ง. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  3. ข้อใดมีอักษรกลางปนอยู่ด้วย
ก.  ช  ณ  ญ
ข.  ล  ว  ย
ค.  ร  ส  พ
ง.  ผ  น  อ

วิเคราะห์

ขอให้ย้อนไปดูตารางของข้อที่ผ่านมา  แถวสีเหลืองคือ อักษรกลาง  ดังนั้น ข้อ ง. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง เพราะ มีเสียง “อ” อยู่ด้วย

ข้อที่  4. อักษรต่ำคำตายสระเสียงสั้น พื้นเสียงเป็นเสียงอะไร
ก.  เอก
ข.  โท
ค.  ตรี
ง.  จัตวา

วิเคราะห์


ข้อนี้ต้องเอาตารางผันเสียงวรรณยุกต์ของเราขึ้นมาดู  ผมเขียนไว้ในบทความ “การผันเสียงวรรณยุกต์”  ดังนี้

อักษรต่ำคำตายสระเสียงสั้น คือ คำว่า “นะ” เป็นเสียงตรี  คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค.

ข้อที่  5. อักษรชนิดใด ผันด้วยรูปวรรณยุกต์ตรีไม่ได้
ก.  อักษรสูงเท่านั้น
ข.  อักษรต่ำเท่านั้น
ค.  อักษรกลาง
ง.  อักษรสูงและอักษรต่ำ

วิเคราะห์

ขอให้ย้อนไปดูตารางของข้อที่ผ่านมา  แถวเสียงตรีนั้น จะเห็นว่าอักษรสูงไม่มีเสียงตรี ส่วนอักษรต่ำ มีเสียงตรี แต่ไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ตรี


ดังนั้น  คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ ง.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น