ข้อสอบเกี่ยวกับพยัญชนะ ชุดที่ 2

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่  ข้อใดมีคำที่มีตัวสะกดในแม่กด
ก.  กลกานท์ขานขับ
ข.  รับทัพจับศึก
ค.  ก๊าซเป็นของเหลว
ง.  รักนักมักหน่าย

ข้อที่  2. ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ
ก.  เพลงเพราะจับใจ
ข.  สาวสวยแสนงาม
ค.  เจื้อยแจ้วจับจิต
ง.  ยิ่งพิศยิ่งเพลิน

ข้อที่  3. ข้อใดเป็นคำตายทุกคำ
ก.  น้องนุชสุดที่รัก
ข.  เดือนดับอับแสง
ค.  จอดจิตพิศวาส
ง.  พิศพักตร์เพริศพริ้ง

ข้อที่  4. ข้อใดมีทั้งคำเป็นและคำตาย
ก.  อกหักมักโศก
ข.  คร่ำครวญหวนไห้
ค.  ดาวเดือนเลื่อนฟ้า
ง.  อกไหม้ไส้ขม

ข้อที่  5. อักษรกลางมีกี่ตัว
ก.  9 ตัว
ข.  19 ตัว
ค.  11 ตัว
ง.  12 ตัว

เฉลย

ข้อที่  ข้อใดมีคำที่มีตัวสะกดในแม่กด
ก.  กลกานท์ขานขับ
ข.  รับทัพจับศึก
ค.  ก๊าซเป็นของเหลว
ง.  รักนักมักหน่าย

วิเคราะห์


ในการทำข้อสอบข้อนี้ เราควรจะต้องเอาตารางของเราขึ้นมาดู ดังภาพด้านล่าง


ต่อจากนั้น เราก็ต้องดูว่า ตัวสะกดในแม่กด มีอะไรบ้าง 

จะเห็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่กดอยู่พื้นสีปูแห้ง ยกเว้นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ ตัวอักษรเหล่านั้น ภาษาไทยไม่เคยใช้เป็นตัวสะกด

จะเห็นว่า ตัวสะกดในแม่กดมีดังนี้ [จ  ช  ซ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ด  ต  ถ  ท  ธ  ศ  ษ  ศ]

คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ ค. เพราะ คำว่า “ก๊าซ” มี “ซ” สะกด

ข้อที่  2. ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ
ก.  เพลงเพราะจับใจ
ข.  สาวสวยแสนงาม
ค.  เจื้อยแจ้วจับจิต
ง.  ยิ่งพิศยิ่งเพลิน

วิเคราะห์

ในการทำข้อสอบข้อนี้ เราต้องรู้ว่า คำเป็นคืออะไร รวมถึงคำตายคืออะไรด้วย

คำเป็น หมายถึง คำหรือพยางค์ในภาษาไทยที่ออกเสียงได้สะดวก ซึ่งมีลักษณะข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

คำหรือพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น มา นี มี ตา มา ดู ปู ฯลฯ
คำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดในแม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น กลาง คืน ลืม เลย เชียว ฯลฯ
คำหรือพยางค์ที่ประสมด้วยสระ อำ ใอ ไอ เอา เช่น ทำ ใจ ไป เอา ฯลฯ

คำตาย หมายถึง คำหรือพยางค์ในภาษาไทยที่ออกเสียงไม่สะดวก ซึ่งมีลักษณะข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

คำหรือพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา (ยกเว้น อำ ใอ ไอ เอา) เช่น สุ จิ ปุ ลิ ฯลฯ
คำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดในแม่ กก กด กบ เช่น  ยก ทัพ ตัด บท ฯลฯ

เทคนิคการจำ
คำไหนออกเสียงลากยาวต่อไปได้ คำนั้นเป็นคำเป็น
คำไหนออกเสียงลากยาวต่อไปไม่ได้ คำนั้นเป็นคำตาย

นอกจากนั้น แล้วก็ต้องดูตารางของข้อที่ผ่านมาด้วย  

ในการทำข้อสอบข้อนี้ เราพิจารณาดูว่า ข้อไหนมีคำตายอยู่ด้วย  ข้อนั้นก็ไม่ถูก เพราะ ข้อที่ถูกต้องต้องเป็นคำเป็นทุกคำ

ในตัวเลือกทั้ง 4 ข้อนี้  คำที่มีสีแดงคือ คำตาย

ก.  เพลงเพราะจับใจ
ข.  สาวสวยแสนงาม
ค.  เจื้อยแจ้วจับจิต
ง.  ยิ่งพิศยิ่งเพลิน

ดังนั้น ข้อ ข. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  3. ข้อใดเป็นคำตายทุกคำ
ก.  น้องนุชสุดที่รัก
ข.  เดือนดับอับแสง
ค.  จอดจิตพิศวาส
ง.  พิศพักตร์เพริศพริ้ง

วิเคราะห์

ข้อนี้ ใช้หลักการเดียวกับข้อที่ผ่านมา แต่ในตัวเลือกนั้น ให้หาคำเป็น เพราะ ถ้าข้อใดมีคำเป็นอยู่ข้อนั้นก็ไม่ถูกต้อง

ในตัวเลือกทั้ง 4 ข้อนี้  คำที่มีสีแดงคือ คำเป็น

ก.  น้องนุชสุดที่รัก
ข.  เดือนดับอับแสง
ค.  จอดจิตพิศวาส
ง.  พิศพักตร์เพริศพริ้ง

ดังนั้น ข้อ ค. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  4. ข้อใดมีทั้งคำเป็นและคำตาย
ก.  อกหักมักโศก
ข.  คร่ำครวญหวนไห้
ค.  ดาวเดือนเลื่อนฟ้า
ง.  อกไหม้ไส้ขม

วิเคราะห์

ข้อนี้ใช้หลักการของทั้ง 2 ข้อที่ผ่านมา

ในตัวเลือกทั้ง 4 ข้อนี้  คำที่มีสีแดงคือ คำเป็น  คำที่มีสีดำ คือ คำตาย

ก.  อกหักมักโศก
ข.  คร่ำครวญหวนไห้
ค.  ดาวเดือนเลื่อนฟ้า
ง.  อกไหม้ไส้ขม

ดังนั้น ข้อ ข. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่  5. อักษรกลางมีกี่ตัว
ก.  9 ตัว
ข.  19 ตัว
ค.  11 ตัว
ง.  12 ตัว

วิเคราะห์

ข้อนี้ ถ้าท่องจำคำชุดนี้ได้คือ ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง [มีตัวอักษร ฎ ฏ ด้วย] ก็จะรู้ว่า อักษรกลางมี 9 ตัว


ดังนั้น  คำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้คือ ข้อ ก.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น